Factuurvoorwaarden

1. Behoudens andersluidend beding zijn alle facturen van Becosoft betaalbaar binnen 30 kalenderdagen na toezending van de factuur of gelijkwaardige vordering. Daarna wordt, van rechtswege en zonder voorgaande ingebrekestelling, een interest aangerekend van 10% per jaar, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als verlopen, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 50,00 EUR.

2. Becosoft is tevens gerechtigd op een forfaitaire aanmaningskost van 15,00 EUR per verzonden aanmaning.

3. Bij niet-tijdige betaling van een factuur zullen andere, nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder voorgaande ingebrekestelling opeisbaar worden.

4. Bij niet-betaling op de vervaldag om welke reden ook van een factuur behoudt Becosoft zich het recht voor om de uitvoering van alle lopende bestellingen te schorsen, tot de volledige en correcte betaling van alle uitstaande rekeningen, daar inbegrepen de forfaitaire schadevergoeding, forfaitaire intresten en de forfaitaire aanmaningskosten, zoals omschreven in punt 1. en 2., en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder dat schadevergoeding kan geëist worden door de klant.

5. Betalingen met bevrijdende werking aan de vertegenwoordigers van Becosoft mogen alleen plaatsvinden als deze over een passende incassovolmacht beschikken en Becosoft de klant een voorafgaande schriftelijke bevestiging van de incassovolmacht heeft gegeven. Elke betaling aan een persoon of entiteit zonder zulk bevestiging van incassovolmacht is niet tegenwerpelijk aan Becosoft.

6. De klant kan de vorderingen van Becosoft enkel met door Becosoft erkende en rechtsgeldig vastgestelde tegenvorderingen verrekenen.

7. Indien schriftelijke, bijzondere voorwaarden aan de klant toelaten de uitstaande bedragen in verschillende termijnen af te lossen, zal de klant, indien hij één termijn niet naleeft, het voordeel verliezen van de gespreide betalingen en wordt het volledige uitstaande bedrag opeisbaar, met inbegrip van de conventionele intresten en de conventionele schadevergoeding. Dit zal eveneens het geval zijn bij uitstel of staking van betaling, minnelijke of gerechtelijke vereffening, in geval van faillissement en in geval van  betrokkenheid in elk ander insolvabiliteitsprocedure.

8. Elk protest van een factuur van Becosoft dient ten laatste op de 10de kalenderdag na de vervaldatum van de kwestieuze factuur schriftelijk te worden meegedeeld aan Becosoft. Het schriftelijk protest bevat steeds datum, nummer en bedrag van de kwestieuze factuur en dient uitdrukkelijk, gedetailleerd en limitatief de redenen van het protest op te geven.

9. In gevallen, zoals omschreven in punt 4. van deze factuurvoorwaarden, heeft Becosoft het recht om de overeenkomst eenzijdig op te zeggen en dit zonder dat hiervoor een voorafgaande ingebrekestelling dient te worden verzonden. In geval van opzegging heeft Becosoft het recht de te leveren diensten onmiddellijk stop te zeggen, alsook het recht om de reeds geleverde goederen terug te nemen zonder gerechtelijke tussenkomst en dit op welke plaats de goederen zich ook bevinden en zelfs zo deze zich in handen van derden bevinden. De klant dient een forfaitaire schadevergoeding te betalen gelijk aan 1/3 van de prijs, zoals deze voorkomt op de orderbevestiging, alsook alle kosten voortvloeiend uit de opzegging, stopzetting en terugname te vergoeden.

10. Becosoft heeft retentierecht op alle goederen, ongeacht hun waarde, die zich onder haar bevinden op het moment van in gebreke blijven van welke verbintenis ook door de klant.

11. De algemene voorwaarden van Becosoft zijn onverminderd geldig op deze factuur. De laatste versie van de algemene voorwaarden is vrij raadpleegbaar op www.becosoft.be . Ingeval de algemene voorwaarden zouden afwijken van deze factuurvoorwaarden zijn het deze betalingsvoorwaarden die gelden boven de algemene voorwaarden.

12. Becosoft blijft eigenaar van alle geleverde goederen tot de klant alle vorderingen die voortvloeien uit de zakenrelatie met Becosoft, met inbegrip van vorderingen die in de toekomst ontstaan door gelijktijdig of later gesloten overeenkomsten, heeft voldaan. Voor de gedetailleerde omschrijving van het eigendomsvoorbehoud dienen de algemene voorwaarden, die onverkort van toepassing zijn op deze factuur, te worden geraadpleegd.

13. Voor alle geschillen zijn zonder uitzondering de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen exclusief bevoegd. Alle leveringen en prestaties van Becosoft zijn onderworpen aan het Belgisch recht, die exclusief van toepassing is op alle contracten van en met Becosoft.