Privacyverklaring Becosoft BVBA

ICT. ANYWHERE. ANYTIME

Inleiding

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Daarnaast informeren wij u over hoe u uw rechten daarover kunt uitoefenen.

Met ‘we’, ‘wij’ of ‘ons’ bedoelen we:

Becosoft BVBA ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer BE 0448096349 en gevestigd te (9140) Temse aan de Kapelanielaan 8.

Ons bedrijf is een zogenaamde ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de privacyregelgeving. Kort gezegd betekent dit, dat ons bedrijf verantwoordelijk is voor de naleving van de privacyregelgeving als het gaat om uw persoonsgegevens.

Definitie persoonsgegevens : informatie die direct of indirect over een bepaalde persoon gaat. Dat zijn bijvoorbeeld uw naam, mailadres en telefoonnummer. Wij verwerken uw persoonsgegevens indien u optreedt als contactpersoon namens een (potentiële) klant of leverancier en gebruik maakt van onze diensten / producten c.q. wij gebruik maken van uw diensten / producten. Daarnaast verwerken wij eventuele andere persoonlijke gegevens die u als bezoeker verstrekt via onze website.

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens, zoals persoonsgegevens met betrekking tot religie.

Doeleinden en grondslagen op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken

Wij vragen en gebruiken uw persoonsgegevens over het algemeen om onze dienstverlening zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. Daarbij kunt u denken aan het leveren van de door u bestelde producten, het geven van support en het informeren over belangrijke ontwikkelingen met betrekking tot de door u aangeschafte producten. De gegevens die wij van u vragen, zoals uw adresgegevens en e-mailadres, zijn noodzakelijk om de door u gevraagde dienst te kunnen leveren. Wanneer u deze gegevens niet verstrekt is het voor ons niet mogelijk om een overeenkomst met u naar behoren uit te kunnen voeren.

De wettelijke grondslag voor deze verwerking van persoonsgegevens is dat deze verwerkingen noodzakelijk zijn om onze verplichtingen op basis van de tussen u (c.q. uw bedrijf) en ons gesloten overeenkomsten goed te kunnen uitvoeren.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens ook om onze dienstverlening commercieel te optimaliseren. Daarbij kunt u denken aan het verzenden van (persoonlijke) nieuwsbrieven waarin wij u informeren over onze nieuwste producten en (persoonlijke) aanbiedingen doen. De wettelijke grondslag hiervoor is een gerechtvaardigd belang dat wij hierbij hebben. Wij verzenden ook dergelijke nieuwsbrieven naar u als potentiële klant, maar pas nadat wij daar uw toestemming voor hebben gekregen.

Uw belang op de bescherming van uw privacy is voor ons erg belangrijk. Zo kunt u eenvoudig uw rechten uitoefenen, zoals hierna beschreven, en kunt zichzelf altijd afmelden voor mailings.

Tot slot bewaren wij uw persoonsgegevens omdat wij hiertoe wettelijk verplicht zijn op grond van fiscale wetgeving.

Indien nodig vragen wij voor bepaalde verwerkingen uw voorafgaande toestemming.

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Hoelang en waar wij uw persoonsgegevens bewaren

Uw persoonsgegevens worden door ons bewaard alleen voor zo lang als dat nodig is voor het goed functioneren van onze dienstverlening of zo lang als nodig is om te kunnen voldoen aan een wettelijke (fiscale) verplichting. Wanneer u eerder door u gegeven toestemming intrekt, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer bewaren.

Binnen ons bedrijf zijn maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens zo veilig mogelijk te bewaren, waaronder het treffen van passende IT-maatregelen.

Aan wie verstrekken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden alleen ten behoeve van ons bedrijf en aan ons gelieerde bedrijven, verwerkt. Er wordt vertrouwelijk met uw gegevens omgegaan. Om de door u gevraagde dienst zo goed mogelijk uit te kunnen voeren zijn wij in voorkomende gevallen genoodzaakt om uw persoonsgegevens met de navolgende ontvangers te delen.

Voor een goede uitvoering van onze dienstverlening schakelen we bepaalde in- en externe leveranciers in, zoals IT-leveranciers en logistieke bedrijven. Met leveranciers die vanuit hun dienstverlening toegang hebben tot persoonsgegevens, maken we afspraken. Daarbij kunt u denken aan afspraken over beveiliging, geheimhouding en dat zij de persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden mogen gebruiken.

Ten slotte is het mogelijk dat we persoonsgegevens moeten verstrekken indien de wet dat vereist of om te voldoen aan een bevel van een bevoegde autoriteit.

De data, waaronder persoonsgegevens, waarover wij beschikken wordt lokaal opgeslagen binnen de Europese Unie, met uitzondering van data die wordt verwerkt door derde partijen. Deze gegevens worden onder meer verwerkt met betrekking tot het vastleggen van garanties, waaronder Cicso, HP en F-Secure.

Verdere informatie en uw rechten

Mocht u verdere vragen hebben over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens of mocht u inzage daarin wensen, verbetering of verwijdering daarvan willen verzoeken of een verzoek tot beperking van verwerking of overdracht van uw persoonsgegevens willen vragen, neem dan contact met ons op via het e-mailadres privacy@becosoft.com.

U heeft tot slot het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens. Ook hiervoor kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres privacy@becosoft.com.

Wij zullen uw vraag of verzoek in behandeling nemen en daar zo spoedig mogelijk bij u erop terugkomen. Het is mogelijk dat wij u vragen om aanvullende informatie om uw verzoek te verwerken. Wij zullen in voorkomende gevallen moeten nagaan dat of u daadwerkelijk diegene bent over wie de betreffende persoonsgegevens gaan en zullen wij moeten nagaan of het verzoek terecht en uitvoerbaar is. Dit is in het (privacy)belang van al onze klanten en relaties.

Tevens bestaat er de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Daarbij heeft u de keuze om de klacht in te dienen bij de Belgische toezichthoudende autoriteit, zijnde de Gegevensbeschermingsautoriteit, dan wel de toezichthoudende autoriteit van de lidstaat waarin u woonachtig / gevestigd bent. Op de websites van de toezichthoudende autoriteiten is hierover meer informatie te vinden.

Gebruik van cookies

Op onze websites wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door een bezochte internetpagina op de computer van u als bezoeker worden geplaatst. Wij maken gebruik van functionele cookies, deze zijn noodzakelijk om onze website naar behoren te laten werken. Daarnaast maken we gebruik van analytische cookies, waarbij via Google Analytics wordt gemeten op welke wijze bezoekers van de website de website gebruiken. Wij maken geen gebruik van zogenaamde tracking cookies.

Uitgebreide informatie over de gebruikte cookies vindt u onze cookieverklaring via deze link.

Laatste versie: 23 mei 2018

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. Een aangepaste privacyverklaring is van toepassing vanaf de datum zoals hier vermeld.